Sheet Sheet 1
A2
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
1
Esc
1 ! '
2 " @
3 # -
4 \ _
5 %
6 & <
7 / >
8 ( [
9 ) ]
0 ? =
Tab
Q
W
E
R
T
Y
U
I
O
P *
 
Caps
A
S
D
F
G
H
J
K |
L
Å
Shift
Z
X
C
V
B
N
M
Ö
Ä
 
Ctrl
Chr
, ;
. :
 
Menu